Zadzwoń - 61 652 40 40

Skład podatkowy

sklad podatkowyW dniu 24 października 2007 roku  decyzją Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu firma Tropoil uzyskała zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.
 
Posiadane zezwolenia umożliwiają nam magazynowane i obrót zharmonizowanymi wyrobami akcyzowymi.
 
W związku z tym informujemy, że istnieje możliwość zakupu olejów objętych zapisami Ustawy o podatku akcyzowym w procedurze zawieszonej akcyzy lub zwolnienia i opisanymi numerem PKWiU 23.20.18 i kodem CN 2710 19 81 - 2710 19 99 (z wyłączeniem olejów białych), po spełnieniu warunków określonych w  stosownych aktach prawnych.
 
I. Zgodnie z nową Ustawą podmiot ubiegający się o zwolnienie z akcyzy ze względu na przeznaczenie jest zobowiązany do:
 
1. Złożenia zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu Naczelnikowi Urzędu Celnego ( do druku zgłoszenia należy dołączyć kopię KRS, kopię nadania NIP i Regonu, Kopię przelewu na kwotę 170 zł na konto  właściwego Urzędu Miasta ). Należy również określić rodzaj i przewidywane średnie miesięczne ilości zużywanych wyrobów akcyzowych.
2. Prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotowych ewidencji określa Dziennik Ustaw Nr 32 poz. 251.
3. Potwierdzania dołączonych do wysyłek „Dokumentów dostawy” i odsyłania ich w terminie 15 dni od otrzymania przesyłki. (w punkcie 8 - wpisać datę otrzymania wyrobów, w punkcie 10 – potwierdzić dokument podpisem oraz datą, w punkcie 11 w kolumnie nr 7 odnotować „zgodne”).
4. W przypadku zakupu przesłać zamówienie faxem lub e-mailem które winno zawierać: nazwę środka smarnego, ilość oraz określić przeznaczenie.
 
II. W przypadku podmiotów  posiadających składy podatkowe przepisy pozostają bez zmian.Warunkiem zakupu w składzie podatkowym naszej firmy wyrobów akcyzowych w procedurze  zawieszenia podatku akcyzowego jest:
 
1. Posiadanie i przedstawienie decyzji odpowiedniego naczelnika Urzędu Celnego zezwalającej na prowadzenie składu podatkowego.
2. Złożenie zamówienia
3. Potwierdzenie i odesłanie faktury sprzedaży oraz karty nr 3 ADT - Administracyjny Dokument Towarzyszący.
 
III. W przypadku podmiotów pośredniczących nie posiadających składu podatkowego wymagania
są następujące:

1. Podmiot jest zobowiązany do zarejestrowania się we właściwym urzędzie celnym,

2. Prowadzenia ewidencji,
3. Potwierdzeń dołączonych do wysyłek „Dokumentów dostawy” i odesłanie ich w terminie 15 dni od otrzymania przesyłki, (w punkcie 8 - wpisać datę otrzymania wyrobów, w punkcie 10 – potwierdzić dokument podpisem oraz datą, w punkcie 11 w kolumnie nr 7 odnotować „zgodne”).
4. Złożenia zabezpieczenia akcyzowego.
5. W przypadku zakupu przesłać zamówienie faxem lub e-mailem które winno zawierać: nazwę środka smarnego, ilość oraz adnotację że środek smarny będzie do dalszej odsprzedaży.
 
Prowadzenie składu podatkowego stawia  nas w kategorii wiarygodnego przedsiębiorcy  działającego  na  rynku  produktów  akcyzowych, a więc spełniającego szczególne wymagania wobec organów podatkowych.
 
 
Podstawowe dane składu podatkowego:
Nazwa podmiotu  TROPOIL P.U.H.
 
Siedziba firmy/adres składu podatkowego
ul. Rzemieślnicza 25,
62-081 PRZEŹMIEROWO
Numer akcyzowy prowadzącego skład podatkowy  PL39100290208
Numer akcyzowy miejsca prowadzenia składu podatkowego  PL39100291301
 
Zapraszamy do współpracy !!