SKŁAD PODATKOWY

W dniu 24 października 2007 roku decyzją Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu firma Tropoil uzyskała zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Posiadane zezwolenia umożliwiają nam magazynowane i obrót zharmonizowanymi wyrobami akcyzowymi.

W związku z tym informujemy, że istnieje możliwość zakupu olejów objętych zapisami Ustawy o podatku akcyzowym w procedurze zawieszonej akcyzy lub zwolnienia i opisanymi numerem PKWiU 23.20.18 i kodem CN 2710 19 81 - 2710 19 99 (z wyłączeniem olejów białych), po spełnieniu warunków określonych w stosownych aktach prawnych.

1

I. Zgodnie z nową Ustawą podmiot ubiegający się o zwolnienie z akcyzy ze względu na przeznaczenie jest zobowiązany do:

 • 1. Złożenia zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu Naczelnikowi Urzędu Celnego ( do druku zgłoszenia należy dołączyć kopię KRS, kopię nadania NIP i Regonu, Kopię przelewu na kwotę 170 zł na konto właściwego Urzędu Miasta ). Należy również określić rodzaj i przewidywane średnie miesięczne ilości zużywanych wyrobów akcyzowych.
 • 2. Prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotowych ewidencji określa Dziennik Ustaw Nr 32 poz. 251.
 • 3. Potwierdzania dołączonych do wysyłek „Dokumentów dostawy” i odsyłania ich w terminie 15 dni od otrzymania przesyłki. (w punkcie 8 - wpisać datę otrzymania wyrobów, w punkcie 10 – potwierdzić dokument podpisem oraz datą, w punkcie 11 w kolumnie nr 7 odnotować „zgodne”).
 • 4. W przypadku zakupu przesłać zamówienie faxem lub e-mailem które winno zawierać: nazwę środka smarnego, ilość oraz określić przeznaczenie.
2

II. W przypadku podmiotów posiadających składy podatkowe przepisy pozostają bez zmian.Warunkiem zakupu w składzie podatkowym naszej firmy wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia podatku akcyzowego jest:

 • 1. Posiadanie i przedstawienie decyzji odpowiedniego naczelnika Urzędu Celnego zezwalającej na prowadzenie składu podatkowego.
 • 2. Złożenie zamówienia
 • 3. Potwierdzenie i odesłanie faktury sprzedaży oraz karty nr 3 ADT - Administracyjny Dokument Towarzyszący.
3

III. W przypadku podmiotów pośredniczących nie posiadających składu podatkowego wymagania są następujące:

 • 1. Podmiot jest zobowiązany do zarejestrowania się we właściwym urzędzie celnym,
 • 2. Prowadzenia ewidencji,
 • 3. Potwierdzeń dołączonych do wysyłek „Dokumentów dostawy” i odesłanie ich w terminie 15 dni od otrzymania przesyłki, (w punkcie 8 - wpisać datę otrzymania wyrobów, w punkcie 10 – potwierdzić dokument podpisem oraz datą, w punkcie 11 w kolumnie nr 7 odnotować „zgodne”).
 • 4. Złożenia zabezpieczenia akcyzowego.
 • 5. W przypadku zakupu przesłać zamówienie faxem lub e-mailem które winno zawierać: nazwę środka smarnego, ilość oraz adnotację że środek smarny będzie do dalszej odsprzedaży.

Prowadzenie składu podatkowego stawia nas w kategorii wiarygodnego przedsiębiorcy działającego na rynku produktów akcyzowych, a więc spełniającego szczególne wymagania wobec organów podatkowych.